Tháng Sáu 19, 2024

Câu hỏi: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì: A. Có khả năng thích nghi với môi trường B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống D. Phát triển và tiến hóa không ngừng Lời giải Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường Đáp án cần chọn là: B

Câu hỏi: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì: A. Có khả năng thích nghi với môi trường …

Câu hỏi: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống : A. Một hệ thống mở B. Có khả năng tự điều chỉnh C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường D. Cả A, B, C đều đúng Lời giải – Thế giới sống có các đặc điểm chung: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc; Là hệ thống mở và tự điểu chỉnh; Thế giới sống liên tục tiến hóa. – Các đặc điểm này thể hiện ở các cấp độ tổ chức sống. Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống : A. Một hệ thống mở B. Có khả năng tự điều …

Câu hỏi: Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là A. Chúng có cấu tạo phức tạp B. Chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan C. Ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống D. Cả A, B, C Lời giải Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. Đáp án cần chọn là: C

Câu hỏi: Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là A. Chúng có cấu tạo phức …

Câu hỏi: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì : A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào C. Tế bào có nhiều bào quan với những chức năng quan trọng D. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau Lời giải Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Đáp án cần chọn là: B

Câu hỏi: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì : A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự …

Câu hỏi: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì A. Chiếm khối lượng nhỏ B. Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể C. Cơ thể sinh vật không thể tự tổng hợp các chất ấy D. Là thành phần cấu trúc bắt buộc của nhiều hệ enzim Lời giải Các nguyên tố vi lượng tuy chiếm khối lượng nhỏ trong cơ thể nhưng tham gia các cấu trúc của enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào, … nên có vai trò quan trọng. Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì A. Chiếm khối lượng nhỏ B. Giúp tăng …