Tháng Bảy 24, 2024

Câu hỏi: Nguyên tắc cao nhất trong việc bảo quản nông sản là:

Câu hỏi: Nguyên tắc cao nhất trong việc bảo quản nông sản là:
A. Nơi cất giữ phải có nhiệt độ cao vừa phải
B. Nơi cất giữ phải cao ráo
C. Phải để chỗ kín để không ai thấy
D. Giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu.

Lời giải

Mọi biện pháp bảo quản nông sản đều dựa trên nguyên tắc là giảm tối đa cường độ hô hấp của nông sản.
Đáp án cần chọn là: D